S

Starting Point:
Yokohama Station

Fastest

  • 1h
  • 1040

Cheapest

  • 1h15m
  • 676
  • Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp, Keikyu Main Rapid Ltd Exp - Keikyu Evening Wing, Keikyu Kurihama Ltd Exp, Keikyu Kurihama Rapid-Exp

  • 1h15m
  • 1005
  • Keikyu Kurihama Ltd Exp, Keikyu Kurihama Rapid-Exp - Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp, Keikyu Main Rapid Ltd Exp - Airport-Kyuko, Keikyu Airport Local, Keikyu Airport Ltd Exp, Keikyu Main/Airport Rapid Ltd Exp

F

Finishing Point:
Haneda Airport