S

จุดเริ่มต้น

สวนฮิรัตซึตกะ โชะนัน ไคกัน

สะพานโชะนัน-งินงะ (วิวภูเขาฟูจิ)

สวนสาธารณะเมืองฮิระซึตกะ

F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม