S

จุดเริ่มต้น

สวนวะคะมิยะ, สวนพลัม

โรงกลั่นสาเกโคะงะเน

ุคุโมะโตะกัน / นะนะสะวะ ออนเซ็น (ทริปน้ำพุร้อนไปกลับ)

F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม