สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

คะเสะ โคะโบะ

ตลาดค้าส่งอาหารทะเลภูมิภาคมิสะกิ เมืองมิอุระ

สวนโจะงะชิมะ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม