S

จุดเริ่มต้น

ฮะโกะเนะ-เอ็น

กระเช้าไฟฟ้าโคะมะงะทะเกะ

ยอดเขาโคะมะงะทะเกะ

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำฮะโกะเนะ-เอ็น

ล่องเรือชมทะเลสาบอะชิ

โอะวะคุดะนิ

F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม