สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

สวนซากปราสาทโอดะวะระ

วัดไดยุซาน ไซโจะ-จิ

บ้านพักของอะชิงะริ-โงะ เซะโตะ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม