Skip to main content
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

ิพิพิธภัณฑ์แห่งเมืองคาวาสะกิ

แกรนด์ ทรี มุสะชิโคะสุงิ

ศูนย์นานาชาติคาวาซากิ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม