S

จุดเริ่มต้น

ิพิพิธภัณฑ์แห่งเมืองคาวาสะกิ

แกรนด์ ทรี มุสะชิโคะสุงิ

ศูนย์นานาชาติคาวาซากิ

F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม