S

จุดเริ่มต้น

เนินเขาโทะบิยะซึต (วิวภูเขาฟูจิ)

คิสะวะ ฮัคเค (โรงเรียนประถมคิสะวะ)

คิสะวะ ฮัคเค (เนินเขาเมะงุมมิงะ โอะกะ)

ศาลเจ้ายัตซึตรุงิ/คันมัน ฟุโด

วัดโชะกัน-จิ

คิสะวะ ฮัคเค (เนินเขายุรุงิโนะ โอะกะ)

น้ำตกคิริฟุริ

คิสะวะ ฮัคเค (สระน้ำคิสะวะ)

F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม