S

จุดเริ่มต้น

สกายดั๊กค์ โยโกฮะมะ (รถสะเทินน้ำสะเทินบก)

อุทยานอนุสรณ์นิปปอนมารู (นิปปอน-มะรุ พิพิธภัณฑ์ท่าเรือโยโกฮะมะ)

พิพิธภัณฑ์โมเดิลรถไฟฮะระ

F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม