สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

สวนพฤกษศาสตร์พืชชุ่มน้ำฮะโกะเนะ

ทะมุระ กินคัตซึตเท

ฮะโกะเนะ คราฟเฮ้าส์ (สวนโงะระ)

พิพิธภัณฑ์ภาพถ่ายฮาโกเนะ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม