S

จุดเริ่มต้น

โรงงานเมกมิลค์ สโนว์ เอบินะ

โรงกลั่นสาเกอิซุมิบะชิ

โรงผลิตเหล้าสาเกนะคะซะวะ

ปราสาทโอดะวะระ

ศูนย์แลกเปลี่ยนการดำรงชีวิต โอดะวะระ อินน์

F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม