สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

โอะอิโสะ เคียวโดะชิเรียวกัน

อดีตบ้านพักของ โยะชิดะ ชิเงะรุ

อาคารอนุสรณ์โทะคุโทะมิ โซะโฮะ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม