สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

ศาลเจ้าซึตรุกะโอะกะ ฮะชิมันกุ

พิทธภัณฑ์คามาคุระ โคะคุโฮกัน

ศาลเจ้าชิราฮาตะจินจา (เมืองคามาคุระ)

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม