S

จุดเริ่มต้น

สวนคะวะโทะโนะฟุเระอะอิ (จุดโชคดีภูเขาฟูจิสำหรับความสุข ภูเขาฟูจิกลับหัว)

ศาลเจ้าสะมุคะวะ

สะมุคะวะ เซ็นเตอร์ พาร์ค (จุดโชคดี: ประตูศาลเจ้าโอะโตะริอิ และ ภูเขาฟูจิ)

สะกะมิยะ

สะมุคะวะ โบะอุโคะโระ

F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม