สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

ประภาคารอะวะสะกิ

อิมาโนะเซะ โดอุมอน (ประตูหินเนินทราย)

ประภาคารโจะงะชิมะ

ป่าโคะอะจิโระ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม