S

จุดเริ่มต้น

ไซเคิล ทราเวลชั่น

สวนซานเคเอ็น

โยโกฮะมะ ฮักเกจิมะ ซี พาราไดช์

สวนโนะจิมะ

เส้นทาง 10,000 เมตร

แกลมปิ้งยอดเขาหิมะ เคคิว แคนนอนสะกิ

โจะงะชิมะ ไซเคิลลิ่ง (มิอุระ เร้นท์-อะ-ไซเคิล)

สวนทะเทชิ

โชะนัน ชิระซุ (ลูกปลานึ่ง)

ยะนะงิชิมะไคกัน~เส้นทางจักรยานคุเงะนุมะไคกัน

สนามแข่งจักรยานฮิรัตซึตกะ

โอะวะคุดะนิ

ฮะโกะเนะ โคะวะคิ-เอ็น ยุเนสซุน

พิพิธภัณฑ์ศิลปะนะรุกะวะ

ฮะโกะเนะ เสะคิโชะ / ฮะโกะเนะ เสะคิโชะ พิพิธภัณฑ์

F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม