สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

ยุระคุ-โยะ

โคะโคะโนะทุอิโดะ

โคะโคะโนะทุอิ โทะอุเง คราฟ

คามาคุระ แฮม โทมิโอกะ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม