S

จุดเริ่มต้น

อนุสรณ์สถานแห่งนิโนะมิยะ ทะคะโนะริ

ท่าเรือแม่น้ำสะคะวะงะวะ

ถนนต้นสนนิโนะมิยะ ซอนโทะคุ โนะ ยุคะริ

อาคารอนุสรณ์ทะคะโนะริ

งานลิซุมิ แคนนอน ดะรุมะ, วัดลิซุมิซาน โชะฟุคุ-จิ

F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม