Skip to main content
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
S

จุดเริ่มต้น:
สถานีโยโกฮาม่า

  • 30นาที
  • 280
  • Sotetsu Main Exp, Sotetsu Main Local, Sotetsu Main Rapid

  • 1ชม
  • 859
  • Odakyu Odawara Local, Odakyu Odawara Semi-Exp - Sotetsu Main Exp, Sotetsu Main Local, Sotetsu Main Ltd Exp, Sotetsu Main Rapid - Airport-Kyuko, Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp, Keikyu Main Rapid Ltd Exp - Airport-Kyuko, Keikyu Airport Local, Keikyu Airport Ltd Exp, Keikyu Main/Airport Rapid Ltd Exp

F

จุดสิ้นสุด:
สนามบินฮาเนดะ