S

출발 지점:
요코하마 역

가장 빠름

  • 1시간
  • 1040

가장 저렴

  • 1시간15분
  • 676
  • 게이큐 본선 보통 , 게이큐 본선 특급, 게이큐 본선 쾌특 - Keikyu Evening Wing, Keikyu Kurihama Ltd Exp, Keikyu Kurihama Rapid-Exp

  • 1시간15분
  • 1005
  • Keikyu Kurihama Ltd Exp, Keikyu Kurihama Rapid-Exp - 게이큐 본선 보통 , 게이큐 본선 특급, 게이큐 본선 쾌특 - Airport-Kyuko, Keikyu Airport Local, Keikyu Airport Ltd Exp, 게이큐 본선/ 에어포트 쾌특

F

마무리 지점:
하네다공항