Voyages à Kanagawa

Destinations à Kanagawa

Sasuke Inari
Yokosuka, Miura 10

Sasuke Inari

Temple Sugimoto-dera
Yokosuka, Miura 10

Temple Sugimoto-dera

Temple Ōfuna Kannon
Yokosuka, Miura 51

Temple Ōfuna Kannon

Temple En'nō-ji
Yokosuka, Miura 10

Temple En'nō-ji

Sanctuaire Amanawa Shinmei
Yokosuka, Miura 10

Sanctuaire Amanawa Shinmei

Kamakura Museum of Literature
Yokosuka, Miura 29

Kamakura Museum of Literature

Temple Kenchō-ji
Yokosuka, Miura 20

Temple Kenchō-ji

Temple Jōmyō-ji kisen'an
Yokosuka, Miura 5

Temple Jōmyō-ji kisen'an

Zeniaraibenzaiten
Yokosuka, Miura 19

Zeniaraibenzaiten

Dankazura
Yokosuka, Miura 13

Dankazura

Tsurugaoka Hachimangu
Yokosuka, Miura 49

Tsurugaoka Hachimangu

Temple Hase-dera
Yokosuka, Miura 36

Temple Hase-dera

La tombe du chef de Minamoto no Sanetomo
Région de Shonan 6

La tombe du chef de Minamoto no Sanetomo

Tombeaux de Minamotono Yoritomo
Yokosuka, Miura 2

Tombeaux de Minamotono Yoritomo

Kotoku-in / Grand Bouddha de Kamakura
Yokosuka, Miura 169

Kotoku-in / Grand Bouddha de Kamakura