Soba Noodles

Shizukyu

Shizukyu

Edo

Edo

NAKAU

NAKAU

Tonden

Tonden

Naruho

Naruho

Onyasai

Onyasai

Wabisuke

Wabisuke

Minoto

Minoto

Tsukiyomi

Tsukiyomi

Tsuzurao

Tsuzurao

Sagami

Sagami

OOTOYA

OOTOYA

NAKAU

NAKAU

NAKAU

NAKAU

KOKONOTUIDO

KOKONOTUIDO

Kimura

Kimura

NAKAU

NAKAU

KOKONOTUIDO

KOKONOTUIDO

Sobagen

Sobagen

Kazu

Kazu

Yamasato

Yamasato

OOTOYA

OOTOYA

Tonden

Tonden

Owanya

Owanya

NAKAU

NAKAU

OOTOYA

OOTOYA

OOTOYA

OOTOYA

OOTOYA

OOTOYA

Wabicya

Wabicya

OOTOYA

OOTOYA

OOTOYA

OOTOYA

Soba Ishizuka

Soba Ishizuka

Tonden

Tonden

NAKAU

NAKAU

Yamasoba

Yamasoba

OOTOYA

OOTOYA

OOTOYA

OOTOYA

Taisyouan

Taisyouan

Hamacyou

Hamacyou

OOTOYA

OOTOYA

Hatsuhanasoba

Hatsuhanasoba

Nakamura

Nakamura

Hasegawa

Hasegawa

OOTOYA

OOTOYA

Wakana

Wakana

OOTOYA

OOTOYA

NAKAU

NAKAU

OKAMURA

OKAMURA

Shinyashokudo

Shinyashokudo

NAKAU

NAKAU

Chowaro Soba Mikura

Chowaro Soba Mikura

OOTOYA

OOTOYA

AYANO

AYANO

OOTOYA

OOTOYA

NAKAU

NAKAU

OOTOYA

OOTOYA

Sagami

Sagami

NAKAU

NAKAU

NAKAU

NAKAU

Syou

Syou

NAKAU

NAKAU

Iyashian

Iyashian

Ootoya

Ootoya

Rakuta

Rakuta

Hamacyou

Hamacyou

Tonden

Tonden

OOTOYA

OOTOYA

NAKAU

NAKAU

Tonden

Tonden

Kisaku

Kisaku

Oribe

Oribe

Tofuro

Tofuro

NAKAU

NAKAU

OOTOYA

OOTOYA

densuke

densuke

OOTOYA

OOTOYA

NAKAU

NAKAU

Souyu

Souyu

OOTOYA

OOTOYA

Kaiwaya

Kaiwaya

Yamamoto

Yamamoto

Kemumaki

Kemumaki

Sobaemon

Sobaemon

Takadaya

Takadaya

OOTOYA

OOTOYA

Syabusyabu on'yasai

Syabusyabu on'yasai

NAKAU

NAKAU

NAKAU

NAKAU

OOTOYA

OOTOYA

OOTOYA

OOTOYA

OOTOYA

OOTOYA

OOTOYA

OOTOYA

Tsukiji Uemura

Tsukiji Uemura

OOTOYA

OOTOYA

Syodai

Syodai

Syabusyabuon'yasai

Syabusyabuon'yasai

Tsukiji Uemura

Tsukiji Uemura

Kokubunjisoba

Kokubunjisoba

OOTOYA

OOTOYA

Masudaya

Masudaya

Hashimoto

Hashimoto

OOTOYA

OOTOYA

NAKAU

NAKAU

Takadaya

Takadaya

OOTOYA

OOTOYA

OOTOYA

OOTOYA

MASASHIGE

MASASHIGE

NAKAU

NAKAU

Tonden

Tonden

Zinenya

Zinenya

Hanatsuzuki

Hanatsuzuki

OOTOYA

OOTOYA

NAKAU

NAKAU

Minemoto

Minemoto

NAKAU

NAKAU

THIRD FLOOR

THIRD FLOOR

OOTOYA

OOTOYA

OOTOYA

OOTOYA

NAKAU

NAKAU

OOTOYA

OOTOYA

OOTOYA

OOTOYA

NAKAU

NAKAU

Akiyatei Araki

Akiyatei Araki

NAKAU

NAKAU

Jutokuan

Jutokuan

Genbu

Genbu

NAKAU

NAKAU

OOTOYA

OOTOYA

DAICHAN

DAICHAN

NAKAU

NAKAU

Sobanomi

Sobanomi

KOKONOTUIDO

KOKONOTUIDO

OOTOYA

OOTOYA

Hamacyou

Hamacyou

OOTOYA

OOTOYA

Kihinkan

Kihinkan

Hamacyou

Hamacyou

Onyasai

Onyasai

Do-tun

Do-tun

Shinsyousoba

Shinsyousoba

Fuuraikyou

Fuuraikyou

Yoshidaya

Yoshidaya

Hamacyou

Hamacyou

Yamaji

Yamaji

Chihana'an

Chihana'an

OOTOYA

OOTOYA

Onyasai

Onyasai

OOTOYA

OOTOYA

OOTOYA

OOTOYA

OOTOYA

OOTOYA

Roan

Roan

Sagami

Sagami

NAKAU

NAKAU

OOTOYA

OOTOYA

Torigen

Torigen

Suian

Suian

Echigokanoya

Echigokanoya

Tonden

Tonden

OOTOYA

OOTOYA

tonoka

tonoka

OOTOYA

OOTOYA

NAKAU

NAKAU

Yasyuuan

Yasyuuan

Tsukiji Uemura

Tsukiji Uemura

Yamabiko

Yamabiko

NAKAU

NAKAU

Saika

Saika

OOTOYA

OOTOYA

Takadaya

Takadaya

Ooba

Ooba

Tonden

Tonden

Tonden

Tonden

Powered by: