S

Startpunkt

Kawatonofureai Park (Berg Fuji Glücksorte der Freude: auf dem Kopf stehender Berg Fuji)

Samukawa Schrein

Samukawa Zentralpark (Glücksorte der Freude: Otorii Schrein Tor und Berg Fuji (Mt Fuji))

Sagamiya

Samukawa Boukoro

F

Zielpunkt

Hinzugefügt