S

Startpunkt:
Yokohama Station

  • 30min
  • 575
  • Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp, Keikyu Main Rapid Ltd Exp - Keikyu Kurihama Ltd Exp, Keikyu Kurihama Rapid-Exp

  • 15min
  • 190
  • Keikyu Kurihama Ltd Exp, Keikyu Kurihama Rapid-Exp

  • 1St15min
  • 1005
  • Keikyu Kurihama Ltd Exp, Keikyu Kurihama Rapid-Exp - Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp, Keikyu Main Rapid Ltd Exp - Airport-Kyuko, Keikyu Airport Local, Keikyu Airport Ltd Exp, Keikyu Main/Airport Rapid Ltd Exp

F

Zielpunkt:
Haneda Flughafen